Sme tu pre teba. Lebo aj my zápasíme s problémami.

Zásady ochrany osobných údajov

Verzia 2.1 Tieto zásady boli naposledy aktualizované dňa 1. 3. 2021.

Táto stránka patrí do skupiny webových stránok a iných digitálnych nástrojov, ktoré prevádzkujú Digitálne stratégie organizácie Hlas pre Krista (HPK). Termíny ako „naša organizácia“, „my“, „náš“ a pod. odkazujú na Hlas pre Krista alebo jej jednotlivé sekcie. Tieto sekcie plne vlastní a spravuje Hlas pre Krista.

Organizácia Hlas pre Krista berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Považujeme ju za kľúčový pilier, na ktorom stojí dôvera ľudí, ktorí s nami prichádzajú do styku. Chceme byť v tejto oblasti čestní a transparentní. Priebežne sledujeme legislatívu platnú v oblasti ochrany osobných údajov, ale aj súvisiace odporúčania, trendy a technologické inovácie v tejto oblasti. Dbáme na súlad našej ochrany osobných údajov s platnými zákonnými predpismi, najmä:

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) publikujeme preto, aby ste videli, ako narábame s vašimi osobnými údajmi, aby ste nám mohli dôverovať a slobodne využívať príležitosti ponúkané našou organizáciou. Taktiež sa z nich dozviete, ako môžete uplatniť svoje práva v tejto oblasti.

Tieto Zásady môžeme priebežne aktualizovať, chceme vás preto povzbudiť, aby ste sa k nim pravidelne vracali. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom týchto Zásad alebo s nimi nesúhlasíte, kontaktujte nás na adrese gdpr@hpk.sk.

I. Stručné zhrnutie

Je dôležité, aby ste si tieto Zásady ochrany osobných údajov prečítali celé. Ak v tejto chvíli nemáte dosť času, veríme, že vám toto rýchle zhrnutie môže pomôcť:

II. Kto sme

Hlas pre Krista je občianske združenie zaregistrované v zozname občianskych združení na sekcii Verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom VVS/1-900/90-8271, so sídlom Kolískova 2995/12, 841 05 Bratislava-Karlova Ves, IČO: 31769004, s dátumom vzniku 2 .7. 1993.

Sme ekumenická kresťanská misijná organizácia, v ktorej sú zapojení kresťania z väčšiny veľkých kresťanských cirkví na Slovensku. Naším poslaním je osloviť ľudí s posolstvom evanjelia a adresovať ich duchovné potreby. Naše fungovanie je plne závislé od podporovateľov, ktorí nás podporujú svojimi financiami, modlitbami a/alebo dobrovoľníckou činnosťou.

Medzi našich pracovníkov môžu patriť pracovníci na plný alebo čiastočný úväzok, stážisti a dobrovoľníci vykonávajúci činnosť v mene našej organizácie.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich Zásad ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať e-mailom alebo poštou:

Hlas pre Krista, Kolískova 12, 841 05 Bratislava 4, e-mail: gdpr@hpk.sk

III. Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú údaje, ktorými je možné identifikovať konkrétnu osobu: napr. meno, adresa, telefónne číslo alebo emailová adresa.

Existujú aj tzv. osobitné kategórie osobných údajov (alebo „citlivé osobné údaje“), napr. údaje o náboženskom presvedčení človeka.

Medzi neosobné údaje patria údaje, ktorými vás nie je možné identifikovať osobne, ale môžu nám poskytnúť informácie, ktoré nám pomôžu zlepšovať naše služby.

V súlade s princípmi definovanými v aktuálnej legislatíve týkajúcej sa ochrany osobných údajov (GDPR) Hlas pre Krista dohliada na to, aby boli osobné údaje:

IV. Ako získavame a používame vaše osobné údaje?

Získavame výlučne tie osobné údaje, ktoré potrebujeme (vrátane údajov, ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše služby), alebo údaje, s ktorých poskytnutím ste súhlasili. Pri každom získavaní osobných údajov budete informovaní o účele(och), pre ktorý sú dané osobné údaje spracovávané.

Osobné údaje získavame z nasledujúcich zdrojov:

1. Údaje, ktoré nám poskytujete priamo vy:

Tieto údaje získavame napr. keď:

2. Údaje, ktoré získavame na základe vášho používania našich webstránok, súborov cookies a iných automatizovaných technológií:

Keď navštívite naše webové stránky, získavame všeobecné údaje, ktoré môžu zahŕňať stránky, ktoré najčastejšie navštevujete, a služby, akcie alebo informácie, ktoré vás najviac zaujímajú. Taktiež môžeme sledovať, na ktoré odkazy ste klikli z emailov, ktoré od nás dostávate. Tieto informácie používame na to, aby sme vám prispôsobili vzhľad našich stránok, aby sme zlepšili vašu užívateľskú skúsenosť a služby, ktoré vám poskytujeme. Kdekoľvek to je možné, používame anonymizované údaje, ktoré neidentifikujú individuálnych návštevníkov našich stránok.

3. Údaje, ktoré získavame od našich partnerov (tzv. spracovateľov osobných údajov), ktorí pracujú v našom mene:

4. Od tretích strán:

5. Údaje získané na základe odporúčania od iných fyzických osôb:

6. Údaje z verejne dostupných zdrojov:

Osobné údaje, ktoré môžeme získať, závisia od vašich osobných nastavení ochrany súkromia na každej z týchto platforiem. Ak chcete zistiť, ako s vašimi osobnými údajmi nakladajú tieto platformy, prečítajte si ich zásady ochrany osobných údajov.

V. Aké typy údajov získavame?

Získavame tri typy údajov:

1. Neosobné údaje / anonymizované údaje

Tie nám pomáhajú lepšie chápať, ako ľudia používajú naše webstránky, koľko ľudí ich navštevuje na pravidelnej báze, ktoré podstránky sú najnavštevovanejšie a podobne. Tieto údaje môžeme získať napríklad zo stránok, ktoré ste navštívili, alebo dokumentov, ktoré ste si stiahli. Tieto informácie nám však neodhaľujú vašu identitu.

2. Osobné údaje

Na vaše osobné údaje sa pýtame vtedy, keď vám chceme poskytnúť službu, o ktorú ste prejavili záujem: napr. zaslať vám informácie alebo spracovať váš finančný dar. Patria sem:

3. Osobitná kategória osobných údajov (tzv. „citlivé osobné údaje“)

Ako občianske združenie zamerané na náboženskú a misijnú činnosť spracovávame aj osobitnú kategóriu osobných údajov (napr. informácie o náboženských presvedčeniach, viere, zdraví alebo pohlavného života), aby sme vám mohli poskytnúť relevantné informácie, poradenstvo, koučing alebo psychickú podporu, aby sme mohli posúdiť vašu spôsobilosť spolupracovať s nami ako misijný pracovník či dobrovoľník, príp. aby sme mohli zabezpečiť vašu bezpečnosť na našich akciách. Taktiež môžeme spracovávať informácie, ktoré sa vy sami rozhodnete s nami zdieľať ohľadom vášho osobného života a okolností. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez vášho písomného alebo inak hodnoverne preukázateľného súhlasu.

Deti do 16 rokov

Naše služby a digitálne nástroje sú určené pre osoby nad 16 rokov. Keď sa dieťa mladšie ako 16 rokov pokúsi registrovať sa na našich webstránkach alebo iných digitálnych nástrojoch, prihlásiť sa na odber našich materiálov, vyplniť anketu atď., čo je podmienené zaslaním osobných údajov, jeho rodič alebo zákonný zástupca mu musí poskytnúť alebo schváliť súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov.

Rodič alebo zákonný zástupca má právo kedykoľvek nás požiadať, aby sme údaje získané od jeho dieťaťa odstránili z našej databázy. Ak zistíme, že sme nechtiac získali osobné údaje od dieťaťa mladšieho ako 16 rokov bez súhlasu jeho rodiča, tieto osobné údaje budú z našej databázy bezodkladne vymazané.

VI. Na aký účel a na akom právnom základe spracúvame vaše údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame preto, aby ste od nás mohli získať informácie, ktoré sú pre vás čo najrelevantnejšie – či už prostredníctvom našich webových stránok, emailov, pošty alebo telefonicky. Tiež sa chceme uistiť, že dostanete od nás čo najlepšie služby.

Existuje viacero právnych základov, na základe ktorých spracúvame vaše osobné údaje (napr. na základe vášho súhlasu so spracúvaním vašich osobných údajov, alebo keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi vami a nami).

Ďalším dôvodom na spracovanie osobných údajov sú tzv. oprávnené záujmy prevádzkovateľa, t. j. Hlasu pre Krista. To znamená, že jedným z dôvodov, prečo spracúvame osobné údaje, je náš oprávnený záujem pomôcť ľuďom spoznať Boha a rásť vo svojej viere, čo zahŕňa evanjelizáciu, duchovné vedenie, poradenstvo, koučovanie, rôzne stretnutia, školenia, tábory, konferencie a používanie rôznych digitálnych nástrojov. Kedykoľvek, keď spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe oprávnených záujmov, dôsledne prihliadame na vaše práva a záujmy.

V nasledujúcej tabuľke nájdete opis toho, ako spracúvame vaše osobné údaje, aké typy osobných údajov spracúvame a na akom právnom základe. Pri položkách založených na „oprávnenom záujme“ je tento záujem ďalej vysvetlený.

Na aký účel používame vaše osobné údaje O aké typy osobných údajov ide (podrobnejší popis týchto kategórií údajov nájdete v časti V.) Právny základ Podrobnosti týkajúce sa našich oprávnených záujmov
Správa kontaktov v našej organizácii ako celku alebo jej častiach Údaje o vašej identite; kontaktné údaje; marketingové/komunikačné údaje; žiadosti a preferencie; demografické údaje Súhlas alebo Oprávnený záujem Na vedenie presného záznamu o vašom vzťahu s našou organizáciou; na aktuálne údaje ohľadom vašich marketingových preferencií
Registrácia a účasť na našich akciách Údaje o vašej identite; kontaktné údaje; marketingové/komunikačné údaje; cestovateľské údaje; žiadosti a preferencie Plnenie zmluvy
Pozývanie na osobné alebo skupinové stretnutie za účelom duchovného rastu Údaje o vašej identite; kontaktné údaje; informácie o vašej viere a okolnostiach Súhlas
Komunikácia pred a/alebo po nejakej akcii Údaje o vašej identite; kontaktné údaje; informácie o vašej viere a okolnostiach Oprávnený záujem Komunikácia ohľadom danej akcie a v rámci vzťahu, ktorý s nami nadviažete po nej
Duchovné sprevádzanie a podpora Údaje o vašej identite; kontaktné údaje; údaje o vašej viere a okolnostiach; žiadosti a preferencie Oprávnený záujem Poskytnúť vám duchovné sprevádzanie a podporu; modliť sa za vás; poskytnúť vám zdroje a aktivity, ktoré vám pomôžu duchovne rásť
Registrácia dobrovoľníkov na krátko- alebo dlhodobé misijné pobyty; prihlasovanie na dobrovoľnícku činnosť alebo pracovný pomer Údaje o vašej identite; kontaktné údaje; aplikačné údaje, údaje o vašej viere a zdravotnom stave Plnenie zmluvy, Oprávnený záujem Komunikácia ohľadom daného pobytu alebo pracovného vzťahu. Je v našom záujme ako misijnej spoločnosti nastaviť adekvátny duchovný a morálny filter pri výbere našich spolupracovníkov
Elektronická marketingová komunikácia Údaje o vašej identite; kontaktné údaje; marketingové/komunikačné údaje Súhlas, príp. oprávnený záujem Pokiaľ ste s nami vstúpili do vzťahu (ako darca, kupca alebo účastník na našich aktivitách), môžeme vám zasielať relevantné informácie o ďalších službách a príležitostiach.
Fyzická komunikácia a nemarketingová elektronická komunikácia Údaje o vašej identite; kontaktné údaje; marketingové/komunikačné údaje Oprávnený záujem Informovať vás o našej službe; zasielať vám informácie a zdroje, o ktorých si myslíme, že by ste o ne mohli mať záujem
Registrácia a využívanie vášho účtu v našich digitálnych nástrojoch Údaje o vašej identite; bezpečnostné údaje Plnenie zmluvy a Oprávnený záujem Na zaistenie bezpečnosti a súkromia vášho účtu v našich digitálnych nástrojoch
Prevádzka diskusných fór a digitálnych komunít Údaje o vašej identite; kontaktné údaje; vaše príspevky v diskusiách Oprávnený záujem Poskytnúť vám priestor na diskusiu o otázkach viery a kresťanského života
Poskytovanie technickej podpory, administrácie a služieb spojených s našimi digitálnymi nástrojmi, monitorovanie fungovania a bezpečnosti našich webstránok, analýza dát; zlepšovanie vašej užívateľskej skúsenosti Údaje o vašej identite; kontaktné údaje; systémové údaje; údaje z cookies; údaje o polohe; žiadosti a preferencie; demografické údaje Súhlas a Oprávnený záujem Spravovať a zlepšovať naše digitálne nástroje a zlepšovať vašu užívateľskú skúsenosť; zobrazovať vám informácie, ktoré sú relevantnejšie; pomáhať vám so záležitosťami spojenými s vaším užívateľským účtom
Dodávanie objednaných tovarov a služieb Údaje o vašej identite; kontaktné údaje; finančné údaje; údaje o finančných transakciách Plnenie zmluvy
Získavanie finančnej a nefinančnej podpory a informovanie podporovateľov o prínosoch ich podpory Údaje o vašej identite; kontaktné údaje; finančné údaje; údaje o finančných transakciách; informácie o vašej viere a okolnostiach; žiadosti a preferencie Súhlas v prípade elektronickej komunikácie, oprávnený záujem v prípade fyzickej pošty Poskytnúť vám príležitosť na spoluprácu s nami prostredníctvom finančnej a modlitebnej podpory a na vzájomnú komunikáciu o výsledkoch našej misijnej činnosti
Spracovanie finančných darov Údaje o vašej identite; kontaktné údaje; finančné údaje; údaje o finančných transakciách Plnenie zmluvy a Oprávnený záujem Na bezpečné prijímanie vašich finančných darov na účely financovania našej misijnej činnosti
Podpora a rozširovanie našej misijnej činnosti, napr. ak ste sa s nami podelili o svoj príbeh a/alebo ste nám dali súhlas na použitie vašej fotografie v našich promočných materiáloch Údaje o vašej identite; fotografia a/alebo videozáznam; informácie o vašej viere a okolnostiach Súhlas
Zlepšovanie našich služieb, akcií, materiálov alebo informácií Údaje o vašej identite; kontaktné údaje; marketingové/komunikačné údaje; žiadosti a preferencie; demografické údaje Oprávnený záujem Ubezpečiť sa, aby boli všetky naše služby, akcie, materiály a informácie čo najkvalitnejšie
Spracovanie žiadostí, spätnej väzby a sťažností a reakcia na ne Údaje o vašej identite; kontaktné údaje; historické údaje o transakciách; aplikačné údaje Plnenie zákonnej povinnosti a Oprávnený záujem Zabezpečiť promptné reagovanie na vaše žiadosti, sťažnosti a spätnú väzbu
Archivácia na štatistické účely Údaje o vašej identite; kontaktné údaje; názov akcie, na ktorej ste sa zúčastnili; žiadosti a preferencie Oprávnený záujem Zmapovať trendy a vyhodnocovať našu službu, aby sme mohli zlepšovať našu činnosť, získavanie financií a marketingové kampane a prispôsobovať ich vašim potrebám

VII. Ako a kedy zdieľame vaše údaje?

Vo všeobecnosti platí, že bez vášho súhlasu nezverejňujeme ani nezdieľame vaše osobné údaje s nikým mimo našej organizácie.

V niektorých prípadoch zdieľame osobné údaje našich klientov s dôveryhodnými partnermi a spoločnosťami, ktoré pracujú v našom mene a umožňujú naše zákonné, bezpečné a efektívne fungovanie, aby ste od nás mohli dostať čo najkvalitnejšie služby. Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že zdieľame osobné údaje našich klientov tam, kde nám to ukladá zákon, napr. v spolupráci s políciou či regulačným orgánom.

S našimi sprostredkovateľmi máme podpísané štandardné zmluvné doložky, v ktorých sa zaväzujú spracúvať vaše osobné údaje iba v súlade s našimi pokynmi, dodržiavať zásadu mlčanlivosti a presadzovať zákonný prenos údajov na medzinárodnej úrovni.

K vašim osobným údajom môžu mať prístup:

Za každých okolností zostávame právne zodpovední za vaše údaje. Títo sprostredkovatelia konajú len na základe od nás prijatých písomných pokynov a pred podpísaním spolupráce prechádzajú striktným overovacím procesom. Záväzky obsiahnuté v našich zmluvách s nimi sú v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a so všetkými príslušnými zákonmi.

Berte, prosím, na vedomie, že v niektorých prípadoch môže byť nevyhnuté, aby vaše osobné údaje počas procesu ich spracúvania opustili priestor Európskeho hospodárskeho priestoru. Pri prenose vašich osobných údajov však zaručujeme primeranú úroveň ich ochrany a dodržiavanie všetkých príslušných zákonov a pravidiel. Napríklad vaše osobné údaje prenesieme len do takých krajín, o ktorých sa predpokladá, že poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Byť modlitebným a/alebo finančným podporovateľom našej služby znamená, že vaše osobné údaje budú uchovávané v systéme zvanom MPDX. MPDX vlastní a spravuje Cru (americká organizácia Campus Crusade for Christ International), ktorej súčasťou je aj Hlas pre Krista. MPDX je hostované na území Spojených štátov. Zásady ochrany osobných údajov platné pre MPDX nájdete tu: https://get.mpdx.org/privacy-policy/. Žiadne údaje uchovávané v MPDX sa nevyužívajú na marketingové účely, avšak môžu byť použité na štatistické účely.

Nikdy nezdieľame vaše údaje so žiadnymi tretími stranami pre ich vlastné účely. Nedovoľujeme žiadnej tretej strane, aby používali vaše osobné údaje na svoje vlastné marketingové alebo komerčné účely. Preto nikdy neobdržíte marketingovú komunikáciu od iných firiem, misijných či charitatívnych organizácií z dôvodu, že by sme im my poskytli vaše osobné údaje.

VIII. Ako dlho budeme vaše údaje uchovávať?

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie vyššie uvedených účelov, resp. na čas potrebný na dodržanie akýchkoľvek právnych, daňových alebo ohlasovacích povinností, prípadne kým sa nerozhodnete odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje neuchovávame dlhšie, než je potrebné, a to max. do 6 rokov od vašej poslednej interakcie s nami (napr. od vášho poskytnutia finančného daru, registrácie na nejakú akciu alebo vyžívania niektorého z našich digitálnych nástrojov). Vaše osobné údaje môžeme uchovávať dlhšie ako 6 rokov v prípade, že ich nemôžeme z právnych alebo technických dôvodov odstrániť. Môžeme ich tiež uchovávať na štatistické účely. Ak sa tak udeje, urobíme všetko pre to, aby bolo vaše súkromie aj naďalej chránené, a vaše osobné údaje budú použité výlučne na tieto účely.

IX. Bezpečnosť: Ako chránime vaše údaje?

Zabezpečenie vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Zaviedli sme potrebné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred náhodnou stratou, pozmenením, odhalením alebo zneužitím, či pred ich sprístupnením neoprávneným osobám. Patria sem technické, administratívne a fyzické bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli všetky zhromažďované údaje bezpečne uložené a spracúvané.

Napríklad v prípade našich digitálnych nástrojov, ktoré vyžadujú získavanie alebo zobrazovanie osobných alebo citlivých osobných údajov, sa vyžaduje pripojenie SSL (Secured Socket Layer), aby sa zabezpečilo, že údaje sú pri prenose do prehliadača zašifrované.

Hlas pre Krista uchováva svoje údaje v zabezpečených databázach. Prístup k osobným údajom obmedzujeme len na tých zamestnancov alebo dobrovoľníkov, ktorí ho reálne potrebujú, a dbáme na to, aby naši spolupracovníci vedeli, že tieto údaje smú používať iba v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Pravidelne kontrolujeme zoznamy ľudí, ktorí majú oprávnenie na prístup k osobným údajom, ktoré spracúvame, aby sme zabezpečili, že tieto údaje budú k dispozícii iba poučeným zamestnancom, dobrovoľníkom a sprostredkovateľom.

Naši sprostredkovatelia uchovávajú osobné údaje v EÚ s týmito výnimkami:

Všetci naši súčasní partneri alebo sprostredkovatelia dodávatelia dodržiavajú tzv. Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, v anglickom jazyku označený ako „EU – U.S. Privacy Shield“ – ďalšie informácie nájdete na adrese https://www.privacyshield.gov/welcome.

Všetky fyzické dokumenty s osobnými údajmi sú uložené a uzamknuté v priestoroch našich kancelárií. Tieto kancelárie sú zabezpečené ochrannými zámkami, keď v nich nie sú prítomní žiadni zamestnanci.

Prenos osobných údajov pomocou internetu žiaľ nie je úplne bezpečný. Aj keď pre ochranu vašich osobných údajov robíme všetko, čo je v našich silách, nemôžeme zaručiť, že bezpečnostné opatrenia, ktoré implementujeme v súvislosti s prevádzkou našich webových stránok, dokonale zabránia nepovolaným osobám v prístupe alebo získaní údajov, ktoré poskytnete pri používaní našich webových stránok.

Môžete nám pomôcť chrániť vaše osobné údaje napr. tým, že budete náležite ochraňovať svoje heslo, nebudete zdieľať osobné údaje cez verejné wifi siete, zabezpečíte svoj počítač aktuálnym antivírovým softvérom, odhlásite sa zo svojho účtu a zatvoríte okno prehliadača, keď ukončíte návštevu našich stránok, najmä ak ste na zdieľanom či verejnom počítači.

V prípade akéhokoľvek podozrenia ohľadom úniku osobných údajov máme stanovené postupy a v súlade s našimi zákonnými povinnosťami o ňom budeme bezodkladne informovať vás aj príslušný regulačný orgán.

X. Súbory cookies a informácie získavané pomocou technológií

Súbory cookies sú malé dátové súbory, ktoré sa sťahujú a ukladajú do vášho zariadenia pri návšteve webových stránok. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít, ktorá vám poskytuje lepšiu a pohodlnejšiu užívateľskú skúsenosť. Dôvodov pre uchovávanie cookies je viac, no predovšetkým ide o schopnosť webu rozpoznávať užívateľa a jeho doterajšie nastavenia a aktivity, aby pri opätovnej návšteve nemusel svoje údaje znovu zadávať.

Cookies môžeme použiť na sledovanie vašej aktivity na našich webových stránkach, na uloženie vášho hesla alebo zobrazenie obsahu zodpovedajúceho vašim záujmom. Súbor cookie môže obsahovať informácie ako napríklad ID užívateľa, ktoré web používa na sledovanie vami navštívených článkov. Samotný súbor cookie sa nedá použiť na to, aby odhalil vašu identitu. Súbor cookie môže obsahovať len tie osobné údaje, ktoré zadáte vy sami.

Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma cookies, ale môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača aj tak, aby súbory cookies odmietal. Ak sa rozhodnete súbory cookies odmietnuť, pravdepodobne nebudete môcť naplno využívať niektoré interaktívne prvky danej stránky alebo získať prístup ku všetkým službám, ktoré sú prostredníctvom stránky poskytované.

Súbory cookies, ktoré používame, nijako nepoškodzujú váš počítač. Používame nasledujúce kategórie cookies:

Základné cookies (Predvoľby a Zabezpečenie):

Funkčné súbory cookies: (Procesy a Analytické)

XI. Ako zmeniť spôsob, akým vás kontaktujeme

Vaše osobné preferencie a presnosť vašich osobných údajov sú pre nás nanajvýš dôležité. Ak od nás nechcete dostávať žiadne informácie alebo chcete aktualizovať svoje osobné údaje, môžete nás kontaktovať:

E-mailom: gdpr@hpk.sk; telefonicky: +421 903 228 372; poštou: Hlas pre Krista, Kolískova 12, 841 05 Bratislava 4

Každý marketingový e-mail, ktorý vám pošleme, obsahuje informácie o tom, ako sa môžete odhlásiť z e-mailovej komunikácie.

XII. Vaše práva

Legislatíva týkajúca sa ochrany osobných údajov vám poskytuje rôzne práva, ktoré sú podrobnejšie rozobrané nižšie. Ak si chcete uplatniť ktorékoľvek z týchto práv alebo podať sťažnosť, môžete tak urobiť prostredníctvom kontaktných informácií uvedených nižšie.

Na vašu žiadosť odpovieme do 30 dní od jej prijatia. Pred vybavením vašej žiadosti vás môžeme požiadať o fotokópiu vášho dokladu totožnosti, aby sme sa uistili, že neúmyselne neposkytujeme vaše osobné informácie niekomu inému.

Prosím, berte na vedomie, že vaša žiadosť sa môže týkať výlučne vašich vlastných osobným údajov (resp. údajov vášho dieťaťa do 16 rokov).

Máte právo na nasledujúce úkony:

Oprava osobných údajov

Ak chcete opraviť alebo aktualizovať svoje osobné údaje, môžete ich zmeniť priamo na našich webových stránkach, kde ste sa registrovali. Naše digitálne nástroje vám ponúkajú možnosť prístupu a úpravy údajov, ktoré ste predtým poskytli, napríklad e-mailovej adresy, fotografie alebo zmien v nastaveniach odosielania notifikácií či správ od nás.

Prípadne nás môžete požiadať, aby sme vaše údaje aktualizovali my. Nezabudnite nám poskytnúť všetky potrebné informácie, aby sme mohli vyhovieť vašej žiadosti (vrátane starých aj aktuálnych údajov).

Prístup k vašim osobným údajom

Môžete požiadať o podrobnosti ohľadom toho, aké osobné údaje o vás uchovávame. My vám vieme potvrdiť, či spracúvame vaše osobné údaje, a poskytnúť vám ďalšie podrobnosti vrátane toho, aké údaje o vás máme, kde sme ich získali, na aký účel ich spracúvame (vrátane právneho základu pre ich spracovanie), či boli poskytnuté inému príjemcovi, ako dlho ich plánujeme uchovávať, a tiež o tom, aké opatrenia robíme na zabezpečenie bezpečnosti pri prenose osobných údajov do tretích krajín (ak by sa tak dialo).

Ak si chcete uplatniť toto právo, kontaktujte nás spôsobom uvedeným nižšie. Kópiu vašich osobných údajov vám poskytneme bezplatne. Hlas pre Krista vám odpovie do 30 dní za predpokladu, že vaša žiadosť obsahuje správne kontaktné údaje a platný doklad totožnosti. Môžeme vám účtovať poplatok na pokrytie našich administratívnych nákladov, ak požiadate o viac kópií tých istých informácií alebo ak sú vaše žiadosti zjavne neopodstatnené alebo neprimerané.

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, kontaktujte nás spôsobom uvedeným nižšie, a radi prešetríme vaše obavy.

Vymazanie osobných údajov

Na vašu žiadosť odstránime vaše osobné údaje, ak:

Žiadosti o vymazanie osobných údajov posudzujeme na individuálnej báze a je možné, že nebudeme môcť vyhovieť vašej žiadosti, ak je spracúvanie vašich osobných údajov potrebné:

V takom prípade vás upozorníme na dôvody, prečo bola vaša žiadosť zamietnutá.

Obmedzenie spracovania osobných údajov

Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak:

Ak sa spracúvanie vašich osobných údajov obmedzilo na základe niektorého z horeuvedených dôvodov, stále môžeme uchovať vaše osobné údaje na účel uplatnenia právneho nároku alebo z dôvodov verejného záujmu.

Prenosnosť osobných údajov

Môžete nás požiadať, aby sme vám poslali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné, ak:

Námietky proti určitým typom spracovania osobných údajov vrátane automatizovaného rozhodovania

Ak vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe našich oprávnených záujmov, máte právo namietať proti tomuto spracovaniu z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, ak máte pocit, že to má dopad na vaše základné práva a slobody.

Ak vaše osobné informácie spracúvame na právnom základe našich oprávnených záujmov a ak sa rozhodnutia prijímajú automatizovaným spracovaním, ktoré má na vás právne účinky alebo vás obdobne významne ovplyvňujú, môžete proti takémuto automatizovanému rozhodovaniu namietať.

Odvolanie súhlasu

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým na účel našich oprávnených záujmov, ale ak vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli, odvolať. Vašu požiadavku promptne vybavíme.

Ak svoj súhlas odvoláte, pravdepodobne vám nebudeme môcť poskytnúť niektoré z našich materiálov či služieb. Kedykoľvek máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov na marketingové účely a my vašej žiadosti bezodkladne vyhovieme.

Ako podať sťažnosť alebo požiadať o informácie

Ak chcete získať ďalšie informácie alebo máte otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, prípadne ak máte podozrenie, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu vašich osobných údajov alebo došlo k zneužitiu vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na:

Hlas pre Krista, Kolískova 12, 841 05 Bratislava 4, e-mail: gdpr@hpk.sk

Ak nebudete s prijatou odpoveďou spokojní, následne môžete podať podnet na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

XIII. Môžu sa tieto Zásady ochrany osobných údajov zmeniť?

Z času na čas môžeme tieto zásady aktualizovať, meniť alebo dopĺňať, preto vám odporúčame, aby ste si ich pravidelne čítali. O zásadnejších zmenách v nakladaní s osobnými informáciami vás budeme informovať uverejnením oznamu na našich stránkach.

Môžeme vás však ubezpečiť, že tieto zmeny sa nebudú vzťahovať na náš základný princíp: vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám a dbáme o ich bezpečnosť.